ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

Alle verkopen, werken, leveringen, diensten of om het even welke prestaties van UNIVERSITY PRESS geschieden onder de hiernavolgende voorwaarden, die enerzijds integraal deel uitmaken van de overeenkomst en die anderzijds van toepassing zijn met uitsluiting van alle algemene voorwaarden die eventueel zouden voorkomen op documenten uitgaande van de klant. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover ze uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen. Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen van huidige voorwaarden onverminderd bestaan.

Artikel 2 Offertes en bestellingen

Bestellingen worden elektronisch geplaatst en impliceren het akkoord met de samenwerkingsvoorwaarden van UNIVERSITY PRESS. Binnen die elektronische context is de identificatie van de klant van groot belang en zolang die niet volledig gebeurde, blijven alle verbintenissen van UNIVERSITY PRESS geschorst. UNIVERSITY PRESS garandeert niet de veiligheid van het internet, noch de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn verzonden en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Ondanks zorgvuldig onderhoud van het systeem kan UNIVERSITY PRESS de permanente beschikbaarheid van haar online service niet garanderen. Er bestaat geen recht op het gebruik van de service. Het verlenen van een opdracht tot uitvoering van een bestelling door de klant impliceert diens akkoord met het concept van de door UNIVERSITY PRESS te leveren diensten, goederen en/of templates. UNIVERSITY PRESS slaat alle bij de registratie van de klant als gebruiker verkregen gegevens op haar webserver op, onder andere met het oog op de beschikbaarstelling van alle door UNIVERSITY PRESS aangeboden diensten.

Artikel 3 Levering

Alle bestelde goederen en materialen worden geacht geleverd te zijn in onze werkplaatsen/magazijn voor verzending en worden derhalve op de plaats van levering door de klant aanvaard. Het vervoer geschiedt steeds op risico en gevaar van de klant, ongeacht het feit dat werd overeengekomen dat UNIVERSITY PRESS voor het vervoer zou instaan. UNIVERSITY PRESS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de niet of niet tijdige levering ingevolge omstandigheden onafhankelijk van haar wil, waarbij UNIVERSITY PRESS niet verplicht is het onvoorzienbare karakter van de omstandigheden die overmacht uitmaken te bewijzen. Leveringstermijnen worden steeds uitsluitend bij wijze van aanduiding gegeven zonder strikt van toepassing te zijn en met dien verstande dat vertraging in de levering of uitvoering van werken of diensten of producten geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.UNIVERSITY PRESS doet evident wel haar uiterste best om de leveringstermijnen zo stipt mogelijk na te leven. UNIVERSITY PRESS is van alle verplichtingen inzake leveringstermijn ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 4 Geen annulering mogelijk

Annuleren van een ingegeven opdracht is niet mogelijk gelet op het uniek en persoonlijk karakter van het drukwerk, dat per definitie door niemand anders kan worden ge(her)bruikt. Geen terugbetaling is mogelijk, ook niet wanneer de klant zou beslissen het drukwerk niet af te nemen of te gebruiken.

Artikel 5 Klachten

Op straffe van verval dient elke klacht per aangetekende brief en op gemotiveerde wijze meegedeeld te worden binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de levering of de uitvoering van de opdracht of de toezending van de factuur, bij gebreke waaraan de geleverde goederen en/of uitgevoerde opdracht of facturatie als definitief aanvaard worden beschouwd. Het is expliciet overeengekomen dat een klacht geen recht geeft op het weigeren van betaling en de klant verzaakt dienvolgens aan het inroepen van de exceptio non adempleti contractus; desgevallend zal UNIVERSITY PRESS, voor zover enige aansprakelijkheid zou worden weerhouden, achteraf tot terugbetaling van het teveel ontvangene overgaan maar in geen geval kan de klant bij voorbaat weigeren het volledig aangerekende bedrag te voldoen. Klachten kunnen hoe dan ook niet meer worden aanvaard van zodra de geleverde diensten of producten werden verdeeld, verwerkt, doorverkocht of op enigerlei wijze door de klant zelf of door derden werden gemanipuleerd.

Artikel 6 Prijs en betalingen

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn alle op de site van UNIVERSITY PRESS vermelde prijzen steeds exclusief BTW, taksen of transportkosten en zijn alle facturen contant betaalbaar. De via het informaticasysteem van UNIVERSITY PRESS berekende prijs is slechts geldig voor zover zowel de identificatie- als bestandsaanleveringsprocedure 100 % conform de geautomatiseerde workflow van de website van UNIVERSITY PRESS gebeurden. Naderhand aan zo’n geautomatiseerde bestelling gewenste wijzigingen, zijn enerzijds slechts mogelijk mits schriftelijk verzoek door de klant en daaropvolgend schriftelijk akkoord vanwege UNIVERSITY PRESS en zullen anderzijds steeds tegen een in regie aan te rekenen en bij voorbaat te betalen meerprijs gebeuren. Betaalde bedragen worden steeds aangewend om de oudste schuld, desgevallend verhoogd met vervallen intresten of kosten, aan te zuiveren, waarbij deze afbetalingen eerst op intresten en kosten zullen worden toegerekend. Laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verhoging van het openstaande bedrag met enerzijds een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % met een minimum van € 75,00 en anderzijds tot een intrest a rato van 10 % per jaar. Bovendien impliceert het niet tijdig betalen van één enkel verschuldigd bedrag de opeisbaarheid zonder ingebrekestelling van alle andere verschuldigde bedragen, zelfs indien die op zich nog niet vervallen zouden zijn. Bovendien geeft het niet-betalen van enig bedrag aan UNIVERSITY PRESS de mogelijkheid elke verbintenis, desgevallend ook inzake andere opdrachten, op te schorten tot de datum van volledige betaling. Indien de factuur op vraag van de klant werd opgesteld op naam van een derde, blijft de klant in ieder geval solidair met deze derde tot betaling gehouden. Bij om het even welke niet- of slechts gedeeltelijke betaling, heeft UNIVERSITY PRESS een retentierecht op alle goederen van de klant die in het bezit van UNIVERSITY PRESS zouden zijn en ongeacht of die met het voorwerp van de tussen partijen bestaande overeenkomst verband houden of niet.

Artikel 7 Beperking van de aansprakelijkheid

In gevallen waarin de aansprakelijkheid van UNIVERSITY PRESS zou kunnen worden weerhouden, zal die hoe dan ook beperkt blijven tot teruggave of gedeelte teruggave van de prijs die reeds werd ontvangen voor het niet conforme gedeelte vanwege de klant. Eventuele gebreken betreffende een deel van de goederen of diensten geven de klant niet het recht tot afkeuring en/of weigering van de hele partij of de hele overeenkomst. De printinstallaties van UNIVERSITY PRESS beantwoorden aan de hoge FOGRA 27-Isonorm. UNIVERSITY PRESS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel verschil tussen op die manier geprint drukwerk enerzijds en wat de klant op eigen of ander computerscherm heeft gezien anderzijds. UNIVERSITY PRESS is niet aansprakelijk voor de inhoud en lay-out van het drukwerk van de klant.

Artikel 8 Bevoegde rechtsmacht – toepasselijk recht

Elk geschil omtrent de uitvoering en/of interpretatie van de overeenkomsten met UNIVERSITY PRESS zal onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Gent, desgevallend van het Vredegerecht van het Vierde Kanton ressorteren, tenzij UNIVERSITY PRESS, optredend als eisende partij, zou verkiezen het geding bij gelijk welke andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken. Alle overeenkomsten en mogelijke geschillen worden beheerst door het Belgisch Recht.